A könyvtár gyűjtőköri szabályzata

A gyűjtőkört meghatározó tényezők

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára (továbbiakban gyűjtemények) gyűjtőkörét elsősorban speciális jellege és a küldetésnyilatkozatában foglaltak határozzák meg. A gyűjtemények feladatuknak tekintik az elődök által kezdett gyűjtőmunkát folytatni, így a reformáció – nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki, szellemi és kulturális örökségét őrizni, gondozni, gyűjteni és feltárni. A gyűjtőkör kialakításában figyelembe kell venni, hogy a gyűjtemények használóinak köre elsősorban a kecskeméti református egyháztagok, a város lakosai, valamint a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészeinek, egyházi dolgozóinak, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai karának hallgatóinak köréből kerül ki. Az ő tudományos, szakmai munkájukat, felkészülésüket és lelki épülésüket kívánja elősegíteni. A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára a báziskönyvtár, tagkönyvtárai között iskolai és internátusi könyvtárat is működtet. Ebből adódóan a hitoktatás dokumentációs hátterének biztosítása és az oktatáshoz szükséges szak, és általános műveltségi anyag gyűjtése, elsődleges feladatai közé tartozik.

A Könyvtár állománya egységes gyűjtemény, mely a következőképpen épül fel

Muzeális gyűjtemény (A nemzeti kulturális örökség miniszter 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelete alapján)

A NKÖM rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentumnak nyilvánított könyvek és folyóiratok:

 • 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum (RMK, Antikva, 17. századi külföldi irodalom)
 • 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum (RMNy)
 • 1851 előtt külföldön megjelent hungarikum
 • Kézirattár
 • Térképtár

Nem muzeális, de a fenntartó által védetté nyilvánított gyűjtemény:

 • Helytörténeti gyűjtemény
 • Bibliagyűjtemény
 • Tervtár
 • Kottatár
 • Éremtár
 • Duplumtár
 • Kötése, korábbi tulajdonosa, bejegyzése alapján védendő, vagy a könyvtárvezető döntése által védetté nyilvánított dokumentum

A kölcsönözhető könyv és folyóirat állomány (1951-től napjainkig)
Kézikönyvek
Médiatár (Folyosó, Olvasóterem-zárható szekrény)
Audiovizuális dokumentumok (CD, diafilm, hangkazetta, mikrofilm)
Elektronikus dokumentumok (CD-ROM, VHS, DVD)
Gyermekmunka segédanyag (flanel, bábok, játékok) (Folyosó-zárható szekrény)

Az állománygyarapítás forrásai

A Könyvtár állományát a következő módon gyarapítja:

 1. Vétel: A hazai, elsődlegesen protestáns egyházi kiadóktól, más egyházi és egyéb kiadóktól, terjesztőktől, az Egyházközség saját könyvesboltján keresztül, más helyi könyvesboltok igénybevételével, antikváriumokból, valamint a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal és a Könyvellátó Kft.-vel minden évben megkötött szerződés értelmében.
 2. Ajándék/Adomány: A Könyvtár magánszemélyek, kiadók által ajándékozott a könyvtárban nem fellelhető, és a könyvtár gyűjtőkörébe beleillő, illetve dedikált dokumentumokat korlátozás nélkül köszönettel elfogad. Már meglévő dokumentumok esetében azonban fenntartja a jogot a szűrésre és/vagy azonnali továbbadományozásra.
 3. Hagyaték: A Könyvtár hatáskörébe tartozik az elhunyt lelkészek, teológusok, egyházi személyek és iskoláink volt diákjainak könyvhagyatékának és kéziratos munkáinak elfogadása. Azonban jogot formál arra nézve, hogy a beérkező kiadványok között található duplumokat, a gyűjtőkörbe nem illő műveket értékesítse, egyházi intézménnyel kiadványcsere keretében hasznosítsa vagy az értéktelen dokumentumokat, megsemmisítse.
 4. Egyéb: Tiszteletpéldány a Dunamelléki Református Egyházkerület, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye, valamint a Kecskeméti Református Egyházközség saját kiadásban megjelentetett kiadványaiból, illetve más belső dokumentumokból. Tiszteletpéldányt elfogadunk még helyi intézményektől, magánszemélyektől, illetve országos, elsősorban protestáns egyházi intézményektől.
 5. A gyűjteményekben folytatott – ún. kötelespéldányként átadott –, kutatások összegyűjtött anyagából készített disszertáció, szakdolgozat, tudományos értekezés stb.

A gyűjtőkör tematikus felosztása

A gyűjtőkör formai felosztása

 1. Írásos dokumentumok: könyv, periodika (hetilap, folyóirat, egyházi testületi kiadványok) évkönyvek (almanach, naptár, iskolai értesítő, sematizmus), kéziratok, kisebb füzetek, brosúrák, stencilezett, fénymásolt anyagok.
  Műfaj szempontjából: tudományos szintézisek, összefoglaló munkák, egyházi szépirodalom, zeneművek, monográfiák, tanulmányok, tankönyvek (elsősorban hittankönyvek) segédkönyvek (szótárak, lexikonok) helyismereti művek (területi, személyi, nyomdai, stb. szempontok szerint).
 2. Ikonográfia: térképek, metszetek, fényképek, flanel képek.
 3. Hang, kép és elektronikus hordozókon: CD, hangkazetta, dia, mikrofilm, videokazetta, DVD, CD-ROM.

Tematikus gyűjtőköri szempont

Könyvek: a gyűjtemények jellegéből adódóan gyűjtik a vallás és teológia szakirodalmát feladatának megfelelően a teljességre törekedve — FŐGYŰJTŐKÖR

A hitoktatás, református és vallásos nevelés szakterületéhez tartozó szakanyagot, valamint a gyűlekezetépítés szempontjából jelentős irodalmat a teljességre törekedve — FŐGYŰJTŐKÖR

Az általános műveltséghez tartozó területek irodalmát: az általános tartalmú írásművek, társadalomtudományok, művészet, történelem, szépirodalom válogatva — MELLÉKGYŰJTŐKÖR

Folyóiratok: a teológia tudományok hazai folyóiratait, elsősorban, a protestáns ezen belül a református szellemiségűeket a teljesség igényével — FŐGYŰJTŐKÖR

Válogatva gyűjtik a gyűjtemények a teológia segédtudományaihoz kapcsolódó és az adott tudományterületet, illetve művészeti ágakat képviselő periodikákat — MELLÉKGYŰJTŐKÖR

Évkönyvek, almanach, naptár, sematimus: a gyűjtemények azokat gyűjtik, amelyek szorosan kapcsolódnak a vallás és teológia tudományához — FŐGYŰJTŐKÖR

Iskolai értesítők, évkönyvek: a gyűjtemények kiemelt feladata a Kecskeméti Református Kollégium és más Bács-Kiskun megyei református oktatási intézmények évkönyveinek illetve más hazai és határon túli protestáns intézetek ajándékba küldött iskolai értesítőinek és évkönyveinek gyűjtése. — FŐGYŰJTŐKÖR

Kéziratok: gyűjtőkörükbe tartoznak a kecskeméti Református Kollégium intézményeiben valaha oktatott, tanult és kiemelkedő pályát befutott személyeknek a gyűjtemények számára ajándékozott vagy hagyományozott kéziratai. Gyűjtik a vallás és teológia témakörében és a helytörténetre vonatkozó pályamunkákat, értekezéseket, szakdolgozatokat, doktori értekezéseket. — FŐGYŰJTEMÉNY

Kisebb füzetek, brosúrák, stencilezett, fénymásolt anyagok: kizárólagosan azok a dokumentumok gyűjtendők, amelyek a teológia és vallás tudományához ezen belül elsősorban a hitmélyítés, gyülekezetépítés témaköréhez szorosan kapcsolódnak — FŐGYŰJTŐKÖR

Térképek, metszetek, fényképek, flanelek: ajándékozás vagy hagyaték útján azokat a térképeket, metszeteket gyűjti a Könyvtár, amelyek jelentős értéket képviselnek a magyar kultúra számára — FŐGYŰJTŐKÖR
Azokat a fényképeket gyűjtik a gyűjtemények, amelyek szorosan kapcsolódnak az intézmény életéhez, a helytörténethez — FŐGYŰJTŐKÖR
Elsősorban a hitoktatáshoz, gyermekmissziói munkához kapcsolódó flanel anyagokat gyűjtik a gyűjtemények — FŐGYŰJTŐKÖR

Hang, kép és elektronikus dokumentumok: a gyülekezetépítéshez, a hitoktatáshoz, az iskolai oktató- és nevelőmunkához, valamint a halytörténethez szorosan kapcsolódó információhordozókat szereznek be a gyűjtemények — FŐGYŰJTŐKÖR
Korlátozások:
Tartalmi, formai és könyvtárhasználati maggondolásból nem épül be a gyűjtemények gyűjtőkörébe: a múzeumi katalógusok, plakátok, meghívók, aprónyomtatványok, bakelit lemezek, szabványok, kutatási jelentések.

Kronológiai gyűjtőköri szempont

A gyűjtemény továbbra is megőrzi, gondosan ápolja a régi, elmúlt századokbeli értékes állományát (1900-nál régebben kiadott művek). A kölcsönözhető állományból egyrészt azok, amelyek értéktelenek, másrészt a gyűjtőkör szempontjait figyelembe véve oda nem illők, a Könyvtár azon dokumentumoknak, amelyek értéktelenek, másrészt a gyűjtőkör szempontjait figyelembe véve oda nem illők, a gyűjtemény a kiselejtezés jogát fenntartja magának. A könyvtár azon dokumentumoknál, amelyek egyrészt értéktelenek, másrészt a gyűjtőkör szempontjait figyelembe véve oda nem illők, a kiselejtezés jogát fenntartja magának. A még hiányzó, vagy kevés példányszámban meglévő dokumentumokat szívesen veszi a gyűjtemény. A mellékgyűjtőkörhöz tartozó dokumentumokat 1976-tól gyűjtjük. Periodikumokat a gyűjtemény visszamenőleg nem gyűjt. Adományozás esetében a már meglévő periodikumok pótlására, kiegészítésére van lehetőség. Amennyiben a periodikum tartalmilag beleillik a gyűjtemémény főgyűjtőkörébe és hiánytalan, teljes évfolyamot tartalmaz, a gyűjtemény beépítheti állományába.

Nyelvi szempont

Nyelvi megoszlás szerint az állomány legnagyobb része magyar, latin, német nyelvű. Sok könyv található angol, francia, görög, nyelveken. A Biblia-kiadásoknál nincs nyelvi korlát. A hittudományi, vallási tárgyú műveknél elsősorban a magyar nyelvű kiadványok mellett a görög, latin, héber, angol, német és holland nyelvű kiadványokat gyűjti a gyűjtemény. Az összes többi kiadványnál a gyűjtés a magyar nyelvűekre korlátozódik.

Példányszám-meghatározó szempont

2-3 példányszámban gyűjtendők: A vallás és teológia, valamint segédtudományai közé tartozó dokumentumok.
1-2 példányszámban gyűjtendők: Az általános műveltséget megalapozó és gyarapító művek, lelki olvasmányok, térképek, metszetek, periodikumok, hang-, kép- és audiovizuális dokumentumok.

Állományapasztás

A gyűjteményben az állományapasztás folyamatos. A gyűjtemény számítógépes feldolgozása során folyamatosan átnézésre és szükség szerint kivonásra kerülnek dokumentumok. Törekszünk a kölcsönözhető állományrészben a fizikailag tönkrement művek, valamint az indokolatlanul bevételezésre került információhordozók kivonására. Selejtezésre kerülnek továbbá a kölcsönzők által elvesztett és más módón nem pótolható dokumentumok is. A selejtezési jegyzőkönyvek dokumentumtípusonként és az apasztás okainak megfelelően készülnek.

 

Kecskemét, 2015-09-28

Flipbook test

 Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám
Új Szőlőskert 2020 1. szám