A könyvtár küldetésnyilatkozata

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

„Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz!” (V.Móz.6:6-7)

„Maradjanak a szívedben”, „Ismételgesd azokat fiaid előtt” és „Beszélj azokról!” – Isten kiválasztottjainak szól. Az Isteni kijelentés komolyan vétele, megtartása, megőrzése, értelmezése, az arra való folyamatos emlékeztetés és az arról szóló vallástétel, parancs Isten mindenkori népének! A keresztyénség népes táborán belül a kecskeméti reformátusok egyházközségi megjelenése, iskoláinak felállítása és ennek a könyvtárnak a létrehozása, szorosan e parancsnak való engedelmességből támadt. Valljuk ezt rendületlenül! A kecskeméti református könyvtár és levéltár küldetését is a fenti parancs határozza meg, amelyet mi hallottunk, átvettünk és tovább akarunk adni! Feladatunk tehát a reformáció - nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki, szellemi és kulturális örökségét hűséggel őrizni, gondozni, feltárni. Ebből adódóan – lehetőség szerint – az elődeink által elkezdett gyűjtőmunkát folytatni. Elősegíteni a kecskeméti református egyháztagoknak, a város lakosainak, valamint a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye lelkészeinek, egyházi dolgozóinak tudományos, szakmai munkáját és lelki épülését. Továbbá ellátni azokat a könyvtári feladatokat, amelyek a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláinak oktató–nevelő, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar hallgatóinak kutató munkáját segíti.

Kecskemét, 2015.09.21

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT A REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÓINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL


Amely létrejött az alábbi együttműködő intézményfenntartók között:

 • Békési Református Egyházközség mint a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium könyvtárának intézményfenntartója (5630 Békés, Széchényi tér 21.),
 • Somogyi Református Egyházmegye mint a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium könyvtárának intézményfenntartója (8660 Tab, Kossuth u. 39.),
 • Hódmezővásárhely – Ótemplomi Református Egyházközség mint a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium könyvtárának intézményfenntartója (6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 5.),
 • Kecskeméti Református Egyházközség mint a Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára intézményfenntartója (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.),
 • Kiskunhalasi Református Egyházközség mint a Thúry József Könyvtár intézményfenntartója (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2.),
 • Kunszentmiklósi Református Egyházközség mint a Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola könyvtárának intézményfenntartója (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.),
 • Mezőtúri Református Egyházközség mint a Mezőtúri Református Kollégium Ókönyvtára intézményfenntartója (5400 Mezőtúr, Petőfi u. 2.).
 • A továbbiakban együttesen: Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi meghatározott feltételekkel.

Az együttműködés nyitott, bármely intézmény és szervezet csatlakozhat hozzá, ha a jelen megállapodásban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, s részvételével az együttműködő Felek egyetértenek. A csatlakozást az együttműködő Felek bármelyike, illetőleg a csatlakozni kívánó intézmény, szervezet kezdeményezheti.
 

I.    A szándéknyilatkozathoz csatlakozók elköteleződése:

 • A Felek rögzítik, hogy hálás szívvel gondolnak az elődökre, akik az elmúlt évszázadokban, évtizedekben fontosnak tartották gyülekezetük, intézményük gyűjteményének létrehozását, gazdagítását.
 • A Felek a szándéknyilatkozatban azt is kijelentik, hogy a rendszerváltozást követően, illetve az intézmények újraindulása után eltérő módon, anyagi lehetőségükhöz mérten törekedtek arra, hogy ezeket a kulturális örökségeket megőrizzék, estlegesen fejlesszék, gyarapítsák.

II.    A szándéknyilatkozat alapvető célja:

 • A Felek kifejezik akaratukat arra nézve, hogy mindannyian egyaránt fontosnak tartják a reformáció – nemzetközi, magyarországi és helyi – lelki és kulturális örökségét hűséggel megőrizni, gondozni, feltárni. Ebből adódóan – lehetőség szerint – minden segítséget igyekeznek megadni gyűjteményeik számára, hogy az elődeik által elkezdett gyűjtőmunkát, állományfeltárást, őrzést és megóvást, valamint állományuk közkinccsé tételét a továbbiakban is folytatni tudják.

III.    A szándéknyilatkozat tartalma: 
A Felek rögzítik, hogy jelen szándéknyilatkozat aláírásával megállapodnak abban, hogy:

 • A fenntartásukban működő gyűjtemények állományának védelmére, tehát a dokumentumok megőrzésére, fizikai állapotának megóvására, elvesztésének, eltulajdonításának megakadályozására, a további pusztulás megelőzésére, illetve sebességének lassítására, valamint a károsodások helyreállítására továbbra is minden eszközzel és segítséggel hozzájárulnak.
 • Mivel az oktatás ügye évszázadokon át az egyházak feladata volt, ezért a Felek fenntartásában működő intézmények gyűjteményei rendkívül gazdag egyetemes és nemzeti jelentőségű dokumentumokat őriznek.
 • Ezek a gyűjtemények a helytörténet nélkülözhetetlen forrásai, régi és ritka állományuk kulturális örökségünk kiemelkedő egyedi értékei, ezért a Felek további megóvásukat elsődleges feladatuknak tekintik.
 • A Felek fenntartásában működő gyűjtemények a református egyház által leginkább igényelt oktatási, továbbképzési, kutatási, kulturális és gyülekezeti teendőkön túl széles körű lakossági érdeklődést is kielégítettek, illetve reményeink szerint a jövőben is kielégítenek, ezért megmaradásuk és további fejlesztésük nélkülözhetetlen.
 • Ezek a gyűjtemények a magyar kultúra ezer évének folytonosságát őrizték eddig, akár nehéz és méltatlan helyzetekben is. Ugyanezt a szolgálatot kívánják végezni a jövőben is, az információs társadalom új feltételei között. Ezért a Felek minden támogatást megadnak ahhoz, hogy a gyűjtemények állományának nagyságához mérten megfelelő számú szakemberre bízzák ezeket a feladatokat, ily módon az őrizetükre bízott állomány védelméről gondoskodhassanak, állományukat feltárhassák, majd a használók rendelkezésére bocsáthassák. Továbbá a Felek lehetőséget teremtenek arra is, hogy a gyűjteményi szakemberek mind egyházi, mind szakmai fórumokon minden esetben képviselhessék gyűjteményeik érdekeit.
 • Az együttműködő Felek kifejezik azon szándékukat is, hogy lehetőségük szerint a jövőben is együtt képviselik majd gyűjteményeik ügyét, valamint támogatásuk elősegítését a különböző szintű egyházi és állami fórumokon.
 • Az együttműködő Felek kijelentik, hogy a továbbiakban is információt cserélnek és együttműködnek egymással. Támogatják továbbá azt, hogy a gyűjtemények szakemberei is rendszeres kapcsolatot ápoljanak egymással.
 • A szándéknyilatkozat fontosságát alátámasztva a Felek a jelen együttműködésben megállapítják, hogy a fenntartásukban lévő gyűjtemények nagysága: 400.100 kötet, melyből 173.000 kötet muzeális értékű állomány.
 • A Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után aláírták.
   

Kelt, Kecskemét, 2016. május 18.

Békési Református Egyházközség
Somogyi Református Egyházmegye
Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség
Kecskeméti Református Egyházközség
Kiskunhalasi Református Egyházközség
Kunszentmiklósi Református Egyházközség
Mezőtúri Református Egyházközség