picture of Library


Research

 • Szabályzat alá tartozó gyűjtemények:
  • Muzeális gyűjtemény (A nemzeti kulturális örökség miniszter 22/2005. (VII.18.)Paragrafus ikon NKÖM rendelete alapján)
   • A NKÖM rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentumnak nyilvánított könyvek és folyóiratok
   • Kézirattár
   • Térképtár
  • Nem muzeális, de a fenntartó által védetté nyilvánított gyűjtemény
   • Helytörténeti gyűjtemény
   • Tervtár
   • Kottatár
   • Kötése, korábbi tulajdonosa, bejegyzése alapján védendő, vagy a könyvtárvezető döntése által védetté nyilvánított dokumentum.
 • Általános kutatási szabályok
  • A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára (továbbiakban: könyvtár) a Kecskeméti Református Egyházközség által fenntartott nyilvános egyházi szakkönyvtár. Gyűjteményeiben, muzeális és védett dokumentumaiban a 47/2001. (III.27.)Paragrafus ikon Korm. rendelet értelmében minden jogi, vagy 18. életévét betöltött természetes személy kaphat kutatási engedélyt és végezhet kutatómunkát.
  • Kutatásnak minősül minden tudományos vizsgálat, adatgyűjtés és információszerzés – függetlenül attól, hogy a kutatás vagy a publikáció a konkrét anyag közlésére, felhasználására, vagy csak a belőlük szerzett információk, adatok következtetések felhasználására irányul.
  • A kutatás a könyvtár olvasótermében, illetve a könyvtárosok által megjelölt helyen folytatható.
  • A kutató első kutatási napján köteles a kutatólap kitöltéséhez a személyi okmányait bemutatni, valamint kutatási témáját és céljait megadni. A kutatólapot a könyvtáros tölti ki.
  • A kutatólap tartalmazza a kutató személyi adatait (név, anyja neve, születési hely és dátum, személyi igazolvány vagy útlevél szám), állandó lakcímét, telefon és/vagy e-mail címét, munkahelyét, valamint a kutatás tárgyát és célját.
  • A könyvtár gyűjteményeiben folytatott kutatás díjmentes. A kutatással járó technikai költségeket és a felhasználói díjakat a Díjszabás tartalmazza.
  • A kutató a kutatás során olyan saját tulajdonú technikai eszközöket (pl. laptop, Notebook, diktafon) használhat, amelyek munkáját segítik vagy egyszerűsítik. A technikai eszközök használatát a kutatónak előre kell jeleznie a könyvtárosoknak.
 • A muzeális gyűjtemények használatára vonatkozó szabályok:
  • A könyvtár muzeális gyűjteményeiben kizárólag érvényes kutatási engedéllyel rendelkező személy végezhet kutatómunkát. A kutatási engedély formanyomtatványa a könyvtár honlapjáról letölthető.
  • Kutatási engedély kérhető:
   • Levélben (Cím: Kecskeméti Református Egyházközség Lelkészi Hivatal Varga Nándor elnöklelkész részére, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.)
   • E-mailben (Varga Nándor elnöklelkész részére, hivatal@krek.hu) kérhető.
  • A kutatási engedélynek tartalmaznia kell:
   • a kutató személyi adatait (név, lakcím, személyi igazolvány szám, munkahely)
   • a kutatás tárgyát, célját és időtartamát
   • a kutatni kívánt gyűjteményt.
  • A könyvtár által meghatározott kutatási napok a muzeális gyűjteményekben: kedd-szerda-csütörtök napokon 10-15 óra között. A kutatáshoz szükséges engedélyt a Kecskeméti Református Egyházközség elnöklelkésze adja meg a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül, figyelembe véve a könyvtárvezetőjének véleményét.
  • A kutatási engedélyt a hivatal iktatószámmal látja el és az iratról készített másolatot a könyvtárnak a további ügyintézés végett átadja.

  • A kutató a kutatási engedély megadása felől levélben, e-mailben és telefonon érdeklődhet a könyvtár munkatársainál.
  • A kutatási engedély más személyre át nem ruházható, egy példányát az érintett gyűjtemény őrzi.
  • A kutatni kívánt téma változása esetén új kutatási engedélyt kell kérni.
  • A kutatás érvényessége a kutatási engedélyben előre jelzett dátumig, vagy legkésőbb a tárgyév december 31-éig érvényes. Érvényességének időtartama azonban az elnöklelkész jóváhagyásával meghosszabbítható.
  • A kutatónak lehetősége van a pontos leltári szám ismeretében az igényelt anyagot a kutatási engedély elfogadása után levélben, telefonon, vagy e-mailben előre kikérni.
  • Ha a kutató az általa igényelt és engedélyezett kutatást – anélkül, hogy elmaradásának okát jelezné – a kutatási engedély kérelmében leírt időpontban vagy az azt követő 10 napon belül nem kezdi meg, az igényelt és előkészített anyagot visszahelyezik őrzési helyére gyűjteménybe és az újra kell kérelmeznie.

 • A nem muzeális gyűjtemények használatára vonatkozó szabályok:
  • Nem muzeális, de védetté nyilvánított gyűjteményeiben való kutatáshoz, kutatási engedély nem szükséges, de a kutatólap kitöltése az első látogatás alkalmával szükséges.
  • Nem muzeális, de védetté nyilvánított gyűjteményekben a kutatás a könyvtár nyitvatartási idejében megengedett.
 • Másolatkészítés
  • Muzeális gyűjtemény dokumentumból, állományvédelmi okokból fénymásolatot nem készítünk! Digitális (szkennelt) vagy fotó másolat igényelhető, kizárólag elnöklelkészi hozzájárulással. A technikai költségeket a díjszabás tartalmazza.
  • Nem muzeális, de a fenntartó által védetté nyilvánított gyűjtemény dokumentumairól lehetőség van saját digitális fényképezőgéppel való másolat készítésére. Saját felvétel készítése az anyag állagmegóvása érdekében vaku használata nélkül történhet.
  • Amennyiben a másolat készítése károsítja a fénymásolandó, szkennelendő, fotózandó anyag fizikai állapotát, a könyvtár vezetője megtagadhatja a másolat készítését.
  • A kutató az általa kutatott, korlátozás alá nem eső könyvtári anyagról – amennyiben az anyag fizikai állapota lehetővé teszi – térítés díj ellenében fénymásolatot vagy digitális fényképet kérhet.

Kecskemét, 2011-03-10