picture of Library


Library usage

2.sz. melléklet:
A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának
Könyvtárhasználati Szabályzata

 

Tartalom:

A könyvtár jellege
A könyvtár nyitvatartása
Az Egyházi Könyvtár gyűjteményrészei és elhelyezkedésük
I. Általános szabályok
II. Könyvtárhasználat
II/1. Könyvtárhasználati feltételek
III. A könyvtár szolgáltatásai
III/1. Könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások
III/2. Regisztrációval igénybe vehető szolgáltatások
Beiratokozás
Kölcsönzés
Hosszabbítás
Eljárás vissza nem hozott, rongált, vagy elvesztett dokumentumok esetén
Előjegyzés, foglalás
Könyvtárközi kölcsönzés
Helyben használat
Digitális fotómásolat készítésének szabályai
Könyvtári számítógép és Internet használat
Fénymásolás
IV. Egyéb rendelkezések
V. Záró rendelkezések

Fejezetet lezáró dísz

A könyvtár jellege:

A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára (továbbiakban könyvtár) nyilvános egyházi szakkönyvtár. Tagkönyvtárai által (Gimnázium könyvtára, Általános Iskola könyvtára, Internátus könyvtára) beletartozik a Kecskeméti Református Kollégium szervezetébe és iskolai könyvtári feladatokat is ellát.

A könyvtár nyilvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot betartja, magára nézve kötelezően elfogadja. A könyvtár szolgáltatásai az alábbi helyeken és időpontokban vehetők igénybe:

A könyvtár nyitvatartása:

Hétfő: zárva
Kedd: 8:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 18:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 15:30
Szombat: 8:00 - 12:00
Vasárnap: zárva

 

Az Egyházi Könyvtár gyűjteményrészei és elhelyezkedésük (ld. Könyvtár épület)

 • Kézikönyvtár (Olvasóterem, Dolgozó szoba)
 • Folyóirat olvasó (Dolgozó szoba)
 • Folyóirattár (Raktár)
 • Kölcsönözhető gyűjtemény (1950 után megjelent könyvtári dokumentumok) (Raktár)
 • Médiatár (Folyosó, Olvasóterem-zárható szekrény)
  • Audiovizuális dokumentumok (CD, diafilm, hangkazetta, mikrofilm)
  • Elektronikus dokumentumok (CD-ROM, VHS, DVD)
 • Gyermekmunka segédanyag (flanel, bábok, játékok) (Folyosó-zárható szekrény)
 • Muzeális gyűjtemény (A nemzeti kulturális örökség miniszter 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelete alapjánParagrafus ikon
  • A NKÖM rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentumnak nyilvánított könyvek és folyóiratok (Raktár-zárható páncélszekrény
   • 1701 előtt megjelent könyvtári dokumentum (RMK)
   • 1851 előtt Magyarországon megjelent könyvtári dokumentum (RMNy)
   • 1851 előtt külföldön megjelent hungarikum

  • Kézirattár (Raktár-zárható páncélszekrény)
  • Térképtár (Raktár-zárható szekrény)

 • Nem muzeális, de fenntartó által védetté nyilvánított gyűjtemény
  • Helytörténeti gyűjtemény (Olvasóterem-zárható szekrény)
  • Tervtár (Folyósó-zárható szekrény)
  • Kottatár (Folyósó-zárható szekrény)
  • Éremtár (Páncélszekrény)
  • Kötése, korábbi tulajdonosa, bejegyzése alapján védendő, vagy a könyvtárvezető döntése által védetté nyílvánított dokumentumok (Raktár)

Fejezetet lezáró dísz

I. Általános szabályok:

A könyvtár látogatása - valamennyi könyvátrhasználó érdekében - csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betertásával lehetséges. Zavaróan hiányos öltözék, piszkos és bűzös megjelenés esetén a könyvtár személyzete felkéri az érintett látogatót a könyvtárból való távozásra.

A könyvtárlátogatók számára az olvasóteremben lévő ruhafogas használata kötelező. A magukkal hozott táskát és csomagot a fogas alatt kérjük elhelyezni. A ruhákban, táskában hagyott értékekért a könyvtár felelőséget nem vállal.

A kutatóteremben ételt, italt bevinni és fogyasztani tilos! Dohányozni kizárólag az épületen kívül szabad.

Mobiltelefon használata kizárólag a könyvtár előterében (folyóson), a látogatók és a könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.

A dokumentumok és a használati tárgyak épségét meg kell óvni. A dokumentumokba rajzolni, írni abból lapot kitépni tilos! A katalógusok bármely lapjának kiemelése, átcserélése nem engedélyezett!

A szabályzatot be nem tartó látogatótól a könyvtár a könyvtárhasználat jogát meghatározott időre vagy véglegesen visszavonhatja.

A látogatók panaszaikkal felkereshetik a könyvtár vezetőjét, vagy a könyvtár fenntartójának képviselőjét.

Fejezetet lezáró dísz

II. Könyvtárhasználat:

A könyvtár nyílvános szolgáltatásait igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.

A használók lehetnek:

 • Könyvtár tagok: könyvtári tagokká válnak azok, akik személyi adataikat megadják, azokat igazolják, és a tagdíjat befizetik.
 • Könyvtári látogatók: akik csak a szolgáltatások adott körének ingyenes igénybevételére jogosultak.

 

II./1. Könyvtárhasználati feltételek

A könyvtárhasználat nyílvántartásba vételhez kötött, amely beiratkozással (személyi lap és olvasójegy) vagy ingyenes regisztrációval (látogatójegy) történik.

Azon könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: természetes szeményazonosító adatok és lakcíme, pontos elérhetősége (telefon, e-mail cím). A természetes személyazonosító adat: családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja családi és utóneve. A könyvtár gyűjti az olvasók alábbi adatait is, ezek közlése azonban nem kötelező: foglalkozás, munkahely, családi állapot és a kapcsolattartás megkönnyítése érdekében telefonszám és e-mail cím.

A 18 éven aluli használó könyvtári tagsághoz szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges. A jótálló adatait a Személyi lapon fel kell tüntetni.

Külföldi állampolgár tagságához tartózkodási jogcímet igazoló okiratának és útlevelének bemutatása szükséges.

Az adatok valódiságát igazolni kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, tartózkodási jogcímet igazoló okirattal, jogosítvánnyal vagy diákigazolvánnyal).

Az olvasó a beiratozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és annak kezeléséhez.

A személyi adatokat a könyvtár az integrált számítógépes rendszerében rögzíti és kizárólag az olvasói nyílvántartás számára kéri, illetéktelen személynek vagy szervnek azokat át nem adja.

Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyílvántartásba, tartozásáról nyomtatott listát kérhet, díjtalanul.

Ha az olvasó tagságát megszünteti - és nincs tartozása, vagy díjhátraléka a könyvtár felé - adatait töröljük az olvasói nyílvántartásból.

Személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó kötelessége, a változás átvezetése a könyvtár feladata.

Fejezetet lezáró dísz

III. A könyvtár szolgáltatásai

III/1. Könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások:

Információ a könyvtárról, gyűjtőköréről és könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

A könyvtári állományt feltáró eszközök, számítógépes katalógusok használata.

Egyéni és csoportos könyvtárlátogatások, könyvtárhasználati bemutatók, foglalkozások.

A folyóirat olvasó és a kézikönyvtár helybeni használata.

Internet használat az eMagyarország Pont szolgáltatás költségtérítés-mentesen az Interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzárférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást.

Saját tulajdonú számítástechnikai eszköz használata kizárólag az olvasóteremben.

 

III/2. Regisztrációval igénybe vehető szolgáltatások:

Alapszintű tagsági díjjal:

 • Könyvtári dokumentumok kölcsönzése (1950 után kiadott könyvek, hangoskönyvek, diapozitívek, könyvek mellékleteként szereplő CD-k).
 • Könyvtárközi kölcsönzés (térítéses szolgáltatás)
 • Helytörténeti gyűjtemény, kottatár, térképtár anyagának helyben használata.

Emelt szintű tagsági díjjal:

 • DVD lemezek, videokazetták kölcsönzése
 • CD, CD-ROM lemezek kölcsönzése

Díjtételek

 

Beiratokozás

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások adminisztrációja (beiratkozás, kölcsönzés, előjegyzés) és a térítéses szolgáltatások díjainak valamint a késedelmi díjaknak a befizetése a regisztárciós ponton történik.

A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti a Személyi lapon, melyhez szükséges a személyi okmányok bemutatása (személyi/útlevél/diákigazolvány/jogosítvány és lakcímkártya). A könyvtári tagságot az olvasó nevére kiállított  Olvasójegy igazolja.

A könyvtári tagság érvényessége a beiratkozás napjától számított 12 hónapra szól.

Kedvezményes tagságra jogosultak: iskolánkban tanuló diákok, tanárok (órai használat esetén), hitoktatók, 70 éven felüliek, fogyatékkal élők, gyűjteményi dolgozók (könyvtárosok, levéltárosok, muzeális intézmények dolgozói) számára.

Az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni, mert az olvasójegyre kikölcsönzött dokumentumokért  az olvasójegy tulajdonosa felel.

Az olvasójegy szeméyre szóló és más személyre át nem ruházható. Családi olvasójegy nincs.

A tagság megújításának feltételei ugyanazok, mint a beiratkozásé.

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat az olvasónak jelentenie kell a könyvtárnak.

 

Kölcsönzés

Csak érvényes, saját nevére kiállítött olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult a kölcsönzésre. Az olvasójegyet az olvasónak kell megőriznie, a könyvtár men vállalja, a kölcsönzés szüneteltetésének idejére sem, az olvasójegyek megőrzését.

Kölcsönözni csak a tartozások rendezése után lehetséges (dokumentum leadása, késedelmi díj megfizetése, stb.). A tartozását nem rendező olvasó ellen a könyvtár behajátsi eljárást indít, az 1994. évi LIII. törvény értelmében.Paragrafus ikon

Kölcsönzési feltételek dokumentumonként:

 • Könyv és könyvhöz tartozó elektronikus melléklet 5 db, kölcsönzési idő: 1 hónap
 • Gyermekmunka segédanyag, hangoskönyv, diapozitív, videokazetta, DVD, CD, CD-ROM kölcsönzése 5 db, kölcsönzési idő: 2 hét
 • Folyóirat kölcsönzése 1 db, 3 napra
 • Olvasótermi dokumentum, kotta kölcsönzését kivételes esetben (könyvtárvezetői engedéllyel) 3 napra, a könyvtár zárva tartási idejére biztosítjuk.

 

 

Hosszabbítás

A kölcsönzési határidő lejárta után meg kell hosszabbítani a lejárati időt személyesen, telefonon vagy Interneten keresztül. A folyóiratok kölcsönzési harárideje nem hosszabbítható!

A hosszabbítási idő alkalmanként 2 hét. A határidőt egy olvasónak, egy dokumentumra vonatkozóan maximum háromszor hosszabbítjuk meg.

Csak azoknak a dokumentumoknak a lejárati idejét tudjuk meghosszabbítani, amelyekre nincs előjegyzés. Akinek tartozása van a könyvtárral szemben, annak az olvasónak nam tudjuk meghosszabbítani a kölcsönzési határidőt.

 

Eljárás vissza nem hozott, rongált, vagy elvesztett dokumentumok esetén 

A kölcsönzési határidő lejárta után a könyvtár, írásban (e-mail/SMS/levél) felszólítja az olvasót a dokumentumok vissza hozatalára.

Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj dokumentumonként 100,- Ft/hét.

Többszöri (három) eredménytelen felszólítás esetén bírósági eljárást indítunk (fizetési meghagyás, letiltó végzés), melynek során az összes addig felmerült költség az olvasót terheli (a kikölcsönzött dokumentumok gyűjteményi értéke, késedelmi díjak, postaköltségek, illeték stb.).

Az elveszett vagy megrongált dokumentumokat azonos kiadású, vagy frissebb példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított ún. gyűjteményi értéken, antikvár becsértéken kell megtéríteni.

Amennyiben a kikölcsönözött dokumentum megsérült vagy elveszett, térítési díjat kell fizetni.

 

Előjegyzés, foglalás

Minden beiratkozott olvasó kérheti az előjegyzés, vagy foglalás felvételét. A dokumentum beérkezéséről a számítógépes rendszer azonnali üzenetet küld. Az előjegyzett, lefoglalt könyveket 3 napig tesszük félre.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtár állományából hiányzó nyomtatott dokumentumokat beiratkozott olvasóink kérésére más hazai könyvtárakból és más forrásokból eredetiben vagy másolatban megkérjük.

Eredeti formában nem kölcsönözhetők a kézikönyvtári, helyismereti dokumentumok, valamint folyóiratok, illetve a muzeális és védett könyvritkaságok.

Egyszerre egy olvasónál 3 darab könyvtárközi dokumentum lehet. Újabb kérés csak ezek visszahozatala után indítható.

Nem veszünk fel kérést a gyűjteményünkben hozzáférhető, ám aktuálisan kint lévő dokumentumokra. Ilyen esetben csak előjegyzés kérhető.

A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a küldő könyvtár szabja meg.

A könyvtárközi szolgáltatás költsége a kérő olvasót terheli, melyet a kért dokumentum könyvtárunkba érkezésekor kell kiegyenlíteni. A fénymásolat szolgáltatása a küldő könyvtár díjszabása szerint történik, amit a postaköltséggel együtt az igénylő olvasónak kell kifizetnie.

A megküldött dokumentumok érkezéséről a könyvtár (egyeztetett formában: e-mailben vagy telefonon) értesíti az olvasót.

Határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentum után késedelmi díjat (100 Ft/nap/dokumentum) kell fizetni.

Ha a könyvtárköziben kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját – amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg – a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

 

Helyben használat

Az olvasóteremben és a dolgozó szobában elhelyezett kézikönyvek, folyóiratok, helytörténeti anyagok csak helyben használhatók.

Az olvasóterem csak érvényes olvasó- vagy látogatójeggyel használható, amelyek a kölcsönző pultnál válthatóak.

Lehetőség van a könyvtár zárva tartási ideje alatt az olvasótermi kézikönyvtár darabjainak legfeljebb 2 dokumentum 2 napra történő kölcsönzésére.

A kölcsönzés tényét ebben az esetben is a számítógépes nyilvántartáson kell keresztülvezetni.

A kölcsönzési határidőn túl visszahozott dokumentum után késedelmi díjat számítunk fel.

A védett és különleges értékkel bíró dokumentumok csak külön kutatói engedéllyel használhatók. (Engedélyt a könyvtár fenntartója nevében az elnöklelkész adhat.)

 

Digitális fotómásolat készítésének szabályai

Az olvasó a könyvtár állományába tartozó dokumentumokról saját digitális fényképezőgépével a következő szabályok betartásával készíthet felvételeket:

 • A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtárának különgyűjteményeiről, muzeális és védett dokumentumairól készített digitális fotómásolat készítésének szabályait a Kutatási szabályzat tartalmazza.
 • Az 1950 után kiadott dokumentumok fotózása csak a könyvtáros engedélye után lehetséges.
 • Saját digitális fényképezőgép, kamera vagy mobiltelefon fényképezőgépként való olvasótermi használata csak érvényes könyvtári látogató jegy birtokában kiváltott fotójeggyel lehetséges.
 • Fotójegyet a kölcsönző pultnál lehet igényelni. A nyomtatványt a könyvtárostól kell kérni, majd kitöltve kell leadni, ahol egy névre szóló, dátummal ellátott „fotójegyet” kap az olvasó. Ezzel a fotójeggyel a fotózó olvasó igazolni tudja, hogy jogosult a saját gép használatára.
 • Az olvasó írásbeli nyilatkozatot tesz, melyben kijelenti, hogy a másolatot csak tudományos kutatáshoz, egyéni tanuláshoz, egyéni felhasználás céljából készíti, és a szerzői jogi törvény betartásával használja fel. A másolatot nyilvános közlésre nem használja.
 • A fotózást csak a napi fotójegy megvásárlása után kezdheti meg az olvasó.
 • A felvételek csak a könyvtáros által adott tájékoztatás után, a könyvtáros által kijelölt helyen, a többi olvasó nyugalmának biztosításával lehet.
 • A könyvtár állományvédelmi, ill. szerzői jogi okok miatt megtagadhatja a dokumentum fotózását.
 • A könyvtár dokumentumairól csak maximum 300 dpi felbontású fotók készíthetők. Ennek betartását az olvasó írásbeli nyilatkozatban vállalja.
 • Mindennemű kisegítő fényforrás használata tilos!
 • Az olvasó a fotójeggyel csak állvány és vaku használata nélkül fotózhat, úgy, hogy azzal a dokumentum épségét nem veszélyezteti, illetve olvasótársai munkáját nem zavarja.
 • Ha a dokumentumban károsodás következik be az olvasó tevékenysége miatt, az olvasó köteles a javítást megtéríteni.
 • A digitális fotózásra vonatkozó szabályok megsértése a fotójegy visszavonását vonja maga után.

Díjtételek

 

 

Könyvtári számítógép és Internet használat

Az oktatási/kutatási feladatokhoz kívánunk segítséget nyújtani, amikor olvasóink számára lehetővé tesszük az informatikai eszközökkel elérhető szolgáltatások igénybe vételét. Az eMagyarország Pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk az Interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást.

A használat szabályai:

 • A könyvtári számítógép konfigurációján, annak beállításain változtatni tilos!
 • Akár saját, akár mellékleteken lévő vagy más forrásból származó szoftvert telepíteni a könyvtári rendszerre nem lehet!
 • A könyvtári számítógépen a használatra kért szoftveren kívül más programot elindítani tilos!
 • A könyvtári számítógépben lévő alkönyvtárak tartalmát megnézni, megváltoztatni, lemásolni tilos!
 • Ha üzemzavart észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.).
 • Az Internetről, az adatbázisokból, a CD-ROM-okból állományok letöltése korlátozott, másolása –csak saját célra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással- a könyvtárossal való egyeztetést követően történhet. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.
 • A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát védik. Ha a szerző vagy a tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják a fenti megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy valamely dokumentum elektronikus formában való terjesztése nem sérti-e mások szerzői jogait.
 • A könyvtár, mint üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor annak használatát megtiltsa.

 

 

Fénymásolás

A könyvtár állományában lévő dokumentumokról és korlátozott mértékben nem könyvtári anyagról – a copyright jogok figyelembe vételével – másolat kérhető a szerzői jogi törvényben foglaltak betartásával. (1999. LXXVI. Tv.)Paragrafus ikon

A muzeális gyűjtemény dokumentumainak másolásáról a Kutatási szabályzat rendelkezik.

A fokozott védelmet igénylő helyismereti dokumentumok nem másolhatók!

Egyes fokozott védelmet igénylő dokumentumok rossz fizikai állapot, vagy ritkaságuk miatt nem másolhatók.

Fejezetet lezáró dísz

IV. Egyéb rendelkezések

A könyvtár vezetője jogosult arra, hogy intézkedéseket tegyen a könyvtári fegyelmet szándékosan vagy rendszeresen megsértő olvasók esetében.

Ha a dokumentumokat az olvasó a kölcsönzés megkerülésével próbálja kivinni a könyvtárból, a könyvtár megbízott munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel.

Ha az olvasó figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak nem tesz eleget, a dokumentumokat, a könyvtár hagyományos és számítógépes adathordozóit, használati tárgyait gondatlanul kezeli, a könyvtár vezetője az eset súlyosságát mérlegelve kártérítés megfizetésére kötelezi, vagy büntetőfeljelentést tesz. Az okozott kár mértékét figyelembe véve bizonyos időre, vagy végleg kizárhatja az olvasót a könyvtár használatából.

A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtár vezetőjéhez, valamint az Egyházközség Elnöklelkészéhez fordulhat.

Fejezetet lezáró dísz

V. Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a könyvtár vezetése átnézte és elfogadta. Hatályba lépésének időpontja a fenntartói elfogadás. Ezzel egyidejűleg az előző Könyvtárhasználati szabályzat hatályát veszti.

 

Kecskemét 2011.08.01

 

Vissza a lap tetejére